NaStyku.pl

Regulamin

Strona internetowa naStyku.pl jest miejscem, gdzie prezentowane są informacje i komentarze do aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych, kulturalnych i gospodarczych w Zgorzelcu, powiecie zgorzeleckim, w regionie, w województwie dolnośląskim, w Polsce i na świecie.

Autorzy naStyku.pl stawiają sobie za cel tworzenie medium obiektywnego, rzetelnego i wiarygodnego, zgodnie z zasadami ujętymi w Ustawie Prawo Prasowe.

I. Postanowienia wstępne

1. Wszyscy użytkownicy strony naStyku.pl powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem, a korzystając z w/w strony przyjmują jego zapisy do wiadomości i zobowiązują się ich przestrzegać.

2. Poprzez użytkowników strony naStyku.pl należy rozumieć zarówno czytelników jak i autorów treści i artykułów publikowanych na stronie.

3. Słowa „strona” i „serwis” są w rozumieniu tego Regulaminu tożsame i stosowane zamiennie.

4. Autorem publikacji na stronie naStyku.pl może być jedynie osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może publikować tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Strona naStyku.pl jest zamkniętą platformą blogową, a administratorzy zastrzegają sobie prawo zapraszania do współpracy autorów bez konieczności uzasadniania tej decyzji.

6. Opinie oraz treści publikowane przez użytkowników strony przedstawiają wyłącznie ich własne poglądy. Oczekujemy jednak, że będą one wyrażane w sposób kulturalny i nie będą naruszały praw osób trzecich.

7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie naStyku.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

8. Użytkownicy naStyku.pl zobowiązani są do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami regulaminu oraz celami strony naStyku.pl

9. Obowiązujący, aktualny regulamin dostępny jest dla osób zainteresowanych w dowolnym momencie na stronie www.naStyku.pl


II. Zasady tworzenia treści na stronie naStyku.pl

1. Strona naStyku.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć oraz materiałów audio/wideo pod adresem elektronicznym www.naStyku.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją.

2. Treści publikowane na stronie naStyku.pl są ogólnodostępne.

3. Strona naStyku.pl dostarcza w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.

4. Zaproszeni do współpracy przez administratorów strony autorzy uzyskują dostęp do własnego konta wyposażonego w narzędzia niezbędne do edycji i publikowania treści.

5. Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych przez autorów opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez administratorów strony.

6. Autorzy umieszczanych na stronie naStyku.pl treści obowiązani są do publikowania jedynie takich materiałów, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadczają, że przysługują im majątkowe prawa autorskie do tychże treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują im odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

7. Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazane stronie naStyku.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim.

8. Strona naStyku.pl nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez autora i zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do nich, w przypadku gdy będą naruszały prawo.

9. Autorom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach serwisu naStyku.pl.

10. Każdy z autorów ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na stronie dowolne, zgodne z regulaminem linki, informacje o sobie oraz materiały autopromocyjne.

11. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w serwisie naStyku.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.

12. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez autorów naStyku.pl, bez porozumienia administratorami strony, działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

13. Autorzy współpracujący ze stroną zobowiązani są do niepodejmowania działań i nieprzekazywania danych do serwisu, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie.

14. Autor może w każdym momencie przerwać współpracę ze stroną naStyku.pl i zamknąć swoje konto lub swojego bloga.


III. Zasady korzystania ze strony naStyku.pl

1. Zakazane jest przekazywanie za pośrednictwem strony naStyku.pl treści i materiałów, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną, a to:
– szkalujących,
– oszczerczych,
– zawierających groźby,
– obscenicznych,
– pornograficznych,
– pedofilskich,
– nienawistnych,
– rasistowskich,
– nawołujących do przemocy politycznej,
– rasistowskiej i ksenofobicznej,
– naruszających prawo własności,
– naruszających prawo do wizerunku,
– naruszających prywatność innych osób.

2. Zakazane jest przekazywanie za pośrednictwem strony naStyku.pl treści i materiałów, które naruszają tajemnice handlowe i przepisy prawa, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawo własności oraz prawo do wizerunku.

3. Administratorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika ze strony w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu.

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania strony,
b. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, treści znajdujących się na stronie,
c. całkowitego wyłączenia strony.


IV. Postanowienia końcowe

1. Zaproszeni do współpracy autorzy publikowanych na stronie naStyku.pl treści tj. tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przekazują administratorom strony nieodpłatnie zbywalne prawo do:
– powielania tych treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
– zamieszczania lub publikowania tych opinii lub treści w serwisie naStyku.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi strona współpracuje na polu promocji, rozpowszechniania i wykorzystania treści w celach promocyjnych i marketingowych.

2. NaStyku.pl ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na swoich stronach, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych na stronie naStyku.pl

3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez nich szkody poniesione przez użytkowników spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem strony, a także informacje o naruszeniach przez użytkowników postanowień niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: agnieszka.bobowska@nastyku.pl

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i obowiązuje bezterminowo.

6. Administratorzy strony naStyku.pl zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.